วัตถุประสงค์


แนวทางการดำเนินกิจกรรมของ ชมรมแม่บ้านสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

          ๑. แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการเทิดทูนชาติ ศาสนา และรักษาไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์
          ๒. เสียสละและปฏิบัติตนเพื่อสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์
          ๓. เสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกชมรมแม่บ้านสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
          ๔. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย