คุณอลิสา สิริภูบาล คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบ ๔๑ พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ในวันที่ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา๑๖.๐๐น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง