จิตอาสา ๙๐๔ และคณะแม่บ้าน สปท. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของ สปท.
ร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-2019 (COVID-2019)
ณ อาคาร ๖๐๖ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓