การประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
โดย คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการ
ได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมแม่บ้านที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ
พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น
คุณอลิสา สิริภูบาล และคณะแม่บ้านสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
ใน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒