คณะแม่บ้านและข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา”จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๔/๖๒
และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๓/๖๒ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การช่วยชีวิตCPR การสอนทำน้ำยาล้างจาน
และน้ำยาซักผ้า ให้กับคณะแม่บ้าน ข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และประชาชนที่สนใจ
จำนวน ๓๐ คน โดย คุณอลิสา สิริภูบาล
ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องชุมชนสัมพันธ์ สจว.