คณะแม่บ้านสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โดย คุณอลิษา สิริภูบาล (หัวหน้าคณะ)
พร้อมด้วย คุณศิริวรรณ ปฐมเอม คุณณัฐกร ณัฐจารี
คุณสิริมา เฉลิมทรัพย์ และ ร.ต.หญิง ณัฐา สุขสมคุณ
ร่วมคณะรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จกลับจากปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ในวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๐๐
ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.