การประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
โดย คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็นประธาน โดยมีอุปนายกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมประชุม
คุณอลิสา สิริภูบาล และคณะแม่บ้านสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
ใน วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒