กิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
โดย คุณโสภิดา นุชเกษม อุปนายก พร้อมด้วยแม่บ้าน สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย คุณศมนีย์ เกิดแสง พ.อ.หญิง สิริมา เฉลิมทรัพย์ คุณรจนา สมบัติเจริญนนท์ คุณยิ่งรัก สิริสิงห และร.ต.หญิง ณัฐา สุขสมคุณ
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง