คณะแม่บ้านสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โดย คุณอลิษา สิริภูบาล (หัวหน้าคณะ)
พร้อมด้วย คุณณัฐกร ณัฐจารี คุณอุทิษา เลขสุนทรากร
คุณทิพวรรณ สุวัณณุสส์ และ คุณสุจิตร์ กาญจนาคม
ร่วมคณะรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จกลับจากเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๒๕ น.
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ